Östersjöns mikrovärld

Det är en upplevelse att utforska Östersjöns mikrovärld. Vad har plankton för roll i näringskedjan? Kan vatten vara segt som sirap? Det är några frågeställningar som vi undersöker i våtlabbet tillsammas. 

Lektionen är delvis en exkursion då den innefattar att hämta vattenprover med hjälp av planktonhåv. All utrustning finns på naturum. Begränsat antal elever per tillfälle.

Tid: 1-1,5 h
Kostnad: Gratis

Boka din klass

Kontakt: Markus Nord
markus.nord@vastervik.se

 

Invasiva arter

Årskurs: 7 - 9, gymnasiet

Invasiva arter ses som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Spridningen av främmande arter in i landet har ökat på grund av växande handel och ökat resande. När arterna väl är här sker spridning inom landet via transporter, från trädgårdar och genom olika verksamheter som hanterar växter och djur. I den här lektionen tar vi en närmare titt på problemet med invasiva arter och behandlar ett antal exempel. Lektionen innehåller en presentation om invasiva arter och exkursion med utrymme för frågor och diskussion.

Vi behandlar centralt innehåll i kursplanen åk.  7 – 9, biologi: Natur och miljö: Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Gy11 - centralt innehåll: Ekosystemens bärkraft, biologisk mångfald och resursutnyttjande.

Tidsåtgång
60 - 90 minuter.

Plats
Naturum/klassrummet.

Upplägg

30 - 45 min
Introduktion till invasiva arter.

30 - 45 min
Vi letar efter invasiva arter i närområdet och om tid finns genomförs ett quiz.
Om lektionen sker på skolan tar naturumpersonal med sig ett mindre antal av i Västervik vanligt förekommande invasiva arter till klassrummet. Eleverna får gruppvis ge förslag på hur arterna skulle kunna bekämpas utifrån faktablad om arterna.

Bokning
Kontakta oss med förslag på dag, tid, årskurs och ungefärligt antal elever:
frida@naturumvastervik.se
Telefon: 073-954 89 90

Diskussionsverktyg om globala målen och hållbar markanvändning

Diskussionsverktyg som på ett tydligt sätt beskriver hur de globala målen för hållbar utveckling kopplar till klimat- och miljöutmaningar i landskapet

Årskurs:
7 - 9, gymnasiet

Verktyget används för att belysa hur de globala målen är kopplade till varandra inom och mellan de globala hållbarhetsmålen med särskilt starka kopplingar till den ekologiska dimensionen och Sveriges miljömål. Detta synliggörs med hjälp av en spelplan som på ett förenklat sätt visar ett landskap och de markslag som samverkar i landskapet.

Under spelets gång behandlas frågor om de olika markslagens påverkan på varandra och de globala målen, hur intresse- och målkonflikter kan uppstå och hur de kan redas ut. Syftet är att stimulera ett hållbart tänkande kring våra gemensamma naturresurser, jord—och skogsbruk och hur vi alla direkt eller indirekt bidrar till påverkan på de globala målen för hållbar utveckling och Sveriges miljömål.

Tidsåtgång: ca 60 - 120 minuter beroende på förkunskaper. Vid 120 minuter delas lektionen in i två tillfällen varav det ena är en introduktion till hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen och nationella miljömålen.

Plats: klassrummet eller på naturum.

Upplägg:

15 min
Lektionen inleds med en kort presentation av de globala målen och dess koppling till spelplanen och dess markslag samt introduktion till hur spelet spelas.

35 min
Klassen delas in i tre till fyra grupper som sprider ut sig i klassrummet med varsin spelplan och varsitt uppdrag kopplat till ett markslag. Därefter spelas spelet med stöttning av naturumpersonal och gärna även lärare i den mån det är möjligt. Allting avslutas med en återsamling då grupperna får berätta om hur de resonerat kring sitt respektive uppdrag och får respons av naturumpersonal.

10 min
Avslutande ord av naturumpersonal och exempel på lokala hållbarhetsåtgärder.

Bokning
Skicka en förfrågan via mejl med förslag på dag och tid, årskurs och ungefärligt antal elever till:
frida@naturumvastervik.se
Telefon: 073-954 89 90

Introduktion till DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING


Tidsåtgång 30 - 45 min.

Syftet med besöket är att öka elevernas intresse och kunskap för hållbar utveckling. Eleverna får öva på att tänka på hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hänger ihop och vad det innebär för individen och på ett globalt plan. På naturum har vi valt att fokusera på mål nummer 6, 13, 14, och 15 som tillsammans utgör den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Vi tittar på en interaktiv karta där eleverna uppmuntras till dialog.

Finns det intresse av att lyfta ett mål specifikt eller önskemål om att anpassa besöket efter arbetet i klassrummet? Berätta vad ni önskar så ordnar vi det!

Den tillfälliga utställningen kommer att finnas på naturum under en begränsad tid. Utställningen är finansierad av Västerviks kommun, LONA, och Länsstyrelsen i Kalmar.

Tips!
Boka in en timme eller mer för att få ut det mesta av besöket. Vid besöket kan ni också spendera tid i naturums lokal och b.la. skåda fåglar, titta i stereoluppar, leta fiskar, Trout Route och annat kul.

Klassen delas in i två till tre mindre grupper som alternerar mellan att vara inne på naturum och till exempel vara på museet och/eller ute på Kulbacken. I de fallet kan det passa bra att planera in en förmiddag för besöket. Kontakta oss med era tidsramar så kommer vi med förslag på upplägg.

Alltid kostnadsfritt för skolor.

Bokning
Skicka gärna en förfrågan via mejl med förslag på dag och tid, årskurs och ungefärligt antal elever.
Boka in er klass eller fritidsgrupp genom att kontakta:
Frida Solli frida@naturumvastervik.se
Telefon: 073-954 89 90

Utvecklad av jElmerfjord.se